පිබිදෙමු පොලොන්නරුව ව්‍යාපෘතිය යටතේ තමන්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නිල සෙවන කාර්යාල වලට මුල් ගල් තැබීමේ උත්සවය.

  

පිබිදෙමු පොලොන්නරුව ව්‍යාපෘතිය යටතේ තමන්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ඉදිකිරීමට අනුමත වී ඇති නිල සෙවන කාර්යාල 15 ක් සදහා මුල් ගල් තැබීමේ උත්සව 2018.11.08 දින ඊට අදාල ග්‍රාම නිලධාරී වසම්හීදී පවත්වන ලදී.පිබිදෙමු පොලොන්නරුව ව්‍යාපෘතිය යටතේ තමන්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ඉදිකිරීමට අනුමත වී ඇති නිල සෙවන කාර්යාල 15 ක් සදහා මුල් ගල් තැබීමේ උත්සව 2018.11.08 දින ඊට අදාල ග්‍රාම නිලධාරී වසම්හීදී පවත්වන ලදී.


ගරුතර මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදයෙන් හා පොළොන්නරුව මහා නගර සභාවේ ගරු නගරාධිපතිතුමන්, පොළොන්නරුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපතිතුමන්, ගරු නාගරික/ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී තුමන්/තුමියන්ලා, තමන්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පරිපාලන නිලධාරිතුමිය, තමන්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පරිපාලන නිලධාරිතුමිය, පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරිතුමා, සමෘද්ධි මූලස්ථාන කළමනාකාරතුමිය හා එකී වසම් වලට අනුයුක්ත ග්‍රාම නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු ග්‍රාමීය ප්‍රභූ වරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් මංගල ශිලා ප්‍රතිෂ්ඨාපනය සිදු විය.

 

   

  

News & Events

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top