මූලික සංඛ්‍යාන තොරතුරු – 2018 අවසාන වල විට

මූලික තොරතුරු

විස්තරය

කොට්ඨාසයේ මුළු වර්ග ප්‍රමාණය

46878.6 Km2

ග්‍රාම නිලධාරි වසම් ගණන

55

 ගම්මාන ගණන

117

 මුළු ජනගහනය

94254

ස්ත්‍රී

48190

පුරුෂ

46064

මුළු පවුල් ගණන

25532

සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභී පවුල් ගණන

4735

 ජන ඝණත්වය ( 1 Km2 ක් සඳහා)

201.06

ලියාපදිංචි ඡන්ද දායකයින් සංඛ්‍යාව

63268

 ප්‍රාදේශීය සභා ගණන

1

මහා නගර සභා සංඛ්‍යාව

1

ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන ගණන

2

පොලිස් ස්ථාන ගණන

2

 පාසල් ගණන

33

News & Events

Scroll To Top