වසර 155 පැරණි රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව සලසන මහජන සේවාවන් වඩාත් කාර්යක්ෂමව හා නිවැරදිව ලබාදීමේ අරමුණින් අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් අනුව ක්‍රියාත්මක ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ එක්දින සේවාව හා භාෂා ද්වත්වයෙන් ම ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව සැකසුණු නව උප්පැන්න සහතිකය නිකුත් කිරීම මාර්තු මස 16 දින රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රයේ දී අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

News & Events

Scroll To Top