ප්‍රධාන දුරකථන අංකය:

+94 27 222 2238

ෆැක්ස් අංකය:

+94 27 222 2238

නම

තනතුර

කාර්යාලයීය දුරකථන අංකය

ජංගම දුරකථන අංකය

එච්.එස්.කේ.ජේ.බණ්ඩාර මහතා

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

+94 27 222 2236

ී+94 71 626 6106

නැත (පුරප්පාඩු)

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

 -

 -

ආර්.ජී.එස්.චූලංග ජයසේකර මහතා

ගණකාධිකාරී

+94 27 2222 366

 +94 71 261 4390

කේතකී ඉන්දීවරී අල්විස් කොතලාවල මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

+94 27 222 2238

 +94 77 8867 896

පී.ඒ.එල්.ආර්.කේ.පන්නල මිය

පරිපාලන නිලධාරිනී

+94 27 222 3044

 +94 77 9081 396

යූ.ජී.නයනානන්ද මහතා

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි

+94 27 222 2238

 +94 71 3509 106

පී.ජී.අජන්තා ශ්‍රීමතී මැණිකේ මිය අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් +94 27 222 2238  +94 71 9321 423
ටී.එම්.එස්.ඩී.කුමාර ද සේරම් මහතා ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර +94 27 222 2238  +94 71 0326 120

News & Events

Scroll To Top