රෙජිස්ට්‍රාර් කොට්ඨාසය

 ඡායාරූපය

නම පෞද්ගලික ලිපිනය දුරකථන අංකය
උපත් හා මරණ කොට්ඨාසය විවාහ කොට්ඨාසය
දකුණු මැද පත්තුව - රෝහල -  

ඊ.එම්.ජේ.එදිරිසිංහ මැණිකේ මහත්මිය

  071 5394103
දකුණු මැද පත්තුව  තමන්කඩුව පළාත  

ජී.ආර්කාන්ති ගුණසිංහ මහත්මිය

  027 3278738
මැද පත්තුව  තමන්කඩුව පළාත  

කේ.කේ.චන්ද්‍රසේන මහතා

  027 5680735
-  තමන්කඩුව පළාත  

අයි.එල්.වාහිඩ් මහතා

  077 5758136

News & Events

Scroll To Top