ප්‍රාදේශීය ලේකම්


 
නම එච්.එස්.කේ.ජේ.බණ්ඩාර මහතා
සුදුසුකම්
  • BSc (Bio Science)
  • BSc (Bio Science)
  • PGD (Environmental Science)
  • MBA (Master of Business Administration)
රැකියා ඉතිහාසය
  • ප්‍රාදේශීය ලේකම් - වැලිකන්ද

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

 පුරප්පාඩු වී පවතී නම  
සුදුසුකම්
රැකියා ඉතිහාසය  

ගණකාධිකාරී

නම එස්.එම්.ආර්.එස්.ත්නායක මහතා
සුදුසුකම්
  • B.com (Special) Degree
රැකියා ඉතිහාසය  

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

  නම  කේතකී ඉන්දීවරී අල්විස් කොතලාවල මහත්මිය
සුදුසුකම්
  • Bachelor of Agriculture Science (Special)
  • Master of Agricultural Crop Science
රැකියා ඉතිහාසය  

පරිපාලන නිලධාරි

  නම මනෝජි තිලක්ෂිකා ගුරුසිංහ මහත්මිය
සුදුසුකම්  රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර - අධි ශ්‍රේණිය  
රැකියා ඉතිහාසය
  • දිඹුලාගල ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි

  නම යූ.ජී.නයනානන්ද මහතා
සුදුසුකම්  ග්‍රාම නිලධාරි සේවය - අධි ශ්‍රේණිය
රැකියා ඉතිහාසය  ග්‍රාම නිලධාරිවරයෙකු ලෙස සේවය කර ඇත

 Chief Clerk

   
නම  ටී.එම්.එස්.ඩී.කුමාර ද සේරම් මහතා
සුදුසුකම් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර අධි ශ්‍රේණිය
රැකියා ඉතිහාසය රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාරවරයෙකු වශයෙන් හා අංශ ප්‍රධානී ලෙස සේවය කර ඇත.

 

News & Events

Scroll To Top