මං තීරු 4 මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වලට අදාල වන්දි මුදල් ප්‍රදානය කිරීම.

"පිබිදෙමු පොළොන්නරුව" ව්‍යාපෘතිය යටතේ තමන්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සදහා ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීම් වෙනුවෙන් වන්දි මුදල් ගෙවීම අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන් අතින් 2018.11.02 දින පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී සිදු කරන ලදී."පිබිදෙමු පොළොන්නරුව" ව්‍යාපෘතිය යටතේ තමන්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සදහා ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීම් වෙනුවෙන් වන්දි මුදල් ගෙවීම අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන් අතින් 2018.11.02 දින පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී සිදු කරන ලදී.


මෙහිදී වන්දිමුදල් හිමිකම්කියන ප්‍රථම කණ්ඩායම වෙත ගෙවීම් සිදුකල අතර ඉතිරි සියලු වන්දි මුදල්ද මේ වසර තුල ලබාදීම තමන්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්‍යාලයේ අපේක්ෂා කරයි.මෙම අවස්ථාවට පොලොන්නරුව නගරාධිපති චානක සිදත් රණසිංහ මැතිතුමන්,දිස්ත්‍රික් ලේකම් පන්ඩුක අබේවර්ධන මැතිතුමන්,තමන්කඩුව ප්‍රාදේශීය මහලේකම් හර්ෂ බංඩාර යන මහත්වරුන් හා තවත් රාජ්‍ය නිලධාරින් රැසක් සහභාගි විය.

    

 

The 28th Divisional Secretary of the Thamankaduwa Divisional Secretary Mr. H.S.K.K.J.Bandara assumed duties as the blessing of the Hon. Sangha thera.

The Maha sangha lead by Ven.Udugama Dhammananda thero of North, North Central Province & Eastern Province Chief Incumbent Sanganayake & Chief Incumbent of the Polonnaruwa Isipthana Maha Vihara,  Ven.Demunnewe Uparathana Thero of Polonnaruwa, Thamankaduwa Sub Chief Incumbent Sanganayake & Chief Incumbent of the New Town Sri Vidyaloka Vihara, Ven.Kaduruwela Dhammapala Thera of Chief Justice Sanganayake of North Central province & Chief Incumbent of the Kduruwela Jayanthi Vihara, They did also joined in the blessing for the future of Divisional Secretary.

Additional District Secretary of Polonnaruwa Mr.E.M.M.D.S.Ekanayake, Regional Project Manager of Mahaweli B Zone Thushara Dantanarayana, Staff Officers and other Government Officials and Thamankaduwa were present on this occasion.

   

   

News & Events

Scroll To Top